Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován podle zákona č. 40/1964 Sb., (Občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele a vztahuje se na zboží zakoupené v E-shopu. Prodávajícím je společnost A.P. & P. spol. s r.o. , se sídlem K Olejárně 3423, Kladno 272 01, IČ 62957791. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku 20. prosince 1995 Městským obchodním soudem v Praze, odd. C, vložka 42010 (dále jen „Prodávající“). Kupující objednáním zboží od Prodávajícího souhlasí s tímto reklamačním řádem.

1. PODMÍNKY REKLAMACE

1.1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí cokoliv, co neodpovídá popisu zboží a jeho vlastností v jeho specifikaci uvedené na E-shopu, případně na jeho etiketě a zároveň to brání řádnému užívání zboží, tj. změna kvality nebo kvantity takového rozsahu, který Kupujícího poškozuje na jeho právech.

2. ZÁRUČNÍ DOBA

2.1. Záruční doba je dána vyznačenou expirací na výrobku a nebo dobou 48 měsíců ode dne prodeje.

3. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

3.1. Místem pro uplatnění reklamace je adresa sídla Prodávajícího. Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

4. VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE

4.1. Prodávající rozhodne o reklamaci do 30 dnů. Pokud reklamaci uzná, zboží buď opraví, nebo vymění za nové nebo poskytne slevu v rozsahu odpovídajícím reklamovaným vadám.  Rozhodnutí sdělí Kupujícímu písemně.

5. ODSTRANITELNÉ VADY

5.1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění takové vady je stanovena na 30 dnů ode dne rozhodnutí o reklamaci.

6. NEODSTRANITELNÉ VADY

6.1. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění je pro Prodávajícího neekonomické.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Nepoužité zboží může Kupující bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí zároveň se sdělením, že odstupuje od smlouvy. Pokud chce Kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na adresu Prodávajícího. Nese přitom plnou odpovědnost za adekvátní zabalení zboží pro zvolený způsob přepravy.

8. OSTATNÍ

8.1. Ve věcech, které tento reklamační řád neřeší, platí obecné právní předpisy.

V Kladně dne 11. 02. 2022